از تغييرات سايت آگاه شويد.
no image

مرتضی مغربی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسي شيمي
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: mmaghrebi (at) um (dot) ac (dot) ir
با این سخن چقدر موافقید؟ "اکثر دانشجویان نگران آینده شغلی خود هستند و در عین حال تلاش خاصی نمی کنند."