از تغييرات سايت آگاه شويد.
no image

مرتضی مغربی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسي شيمي
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: mmaghrebi (at) um (dot) ac (dot) ir
اگر WiFi دانشکده از اینترنت منقطع و صرفاً به شبکه داخلی دانشگاه محدود شود، چه لطمه‌ای به پیشرفت تحصیلی شما وارد خواهد شد؟